Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
Tennant Worldwide

Please select your region and language to view product offerings:

Please make a selection.
Contacteer ons of bel +31 (0)413 241 111 ​​​​​​​​
Home»

Beleid

Vragen? Contact

Taal veranderen

ALGEMEEN BELEID

Verkoopvoorwaarden

De Verkoopvoorwaarden van Tennant Company zijn online beschikbaar.


Servicevoorwaarden

De Servicevoorwaarden van Tennant Company zijn online beschikbaar.


Privacybeleid

Het Privacybeleid voor de website is online beschikbaar.


Beleid inzake cookies

Het Beleid inzake cookies voor de website is online beschikbaar.

Gebruiksvoorwaarden

De website Gebruiksvoorwaarden is online beschikbaar.


De Gids voor ethisch gedrag van Tennant

De Gids voor ethisch en zakelijk gedrag van Tennant Company is online beschikbaar.


Retourbeleid

Ons retourbeleid is hier beschikbaar . Als u hiervan een kopie wenst, kunt u zich ook wenden tot onze klantendienst op telefoonnummer . . . of per e-mail op csparts@tennantco.com.

​​​​​​​​​​

Deze pagina bevat het Privacybeleid voor deze website, waaronder de app VK buitendienst (gezamenlijk aangeduid als de "website"), waarin onze praktijken over het verzamelen en het gebruik van persoonlijke gegevens wordt beschreven. Wij raden aan dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en controleert op eventuele herzieningen.

PRIVACYBELEID

Deze website is eigendom van Tennant Company met adres op 701 North Lilac Drive, Postbus 1452, Minneapolis, MN 55440, Verenigde Staten van Amerika ("Tennant") en deze wordt voor en namens Tennant en al zijn dochterondernemingen wereldwijd (de "Tennant Group") geëxploiteerd. Op verzoek is een lijst van de bedrijven uit de Tennant Group beschikbaar via het onderstaande adres.

De in dit Privacybeleid gehanteerde termen "wij", "ons", "onze" en "van ons" duiden op Tennant of een lid van de Tennant Group.

De in dit Privacybeleid gehanteerde termen "u", "uw" en "van u" duiden op gebruikers van onze website, mensen die een verzoek of een vraag aan ons richten of op onze klanten.

Inleiding tot het Privacybeleid

Wij zetten ons in voor de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie die u aan ons verstrekt. Dit Privacybeleid beschrijft ons actuele beleid en praktijken m.b.t. de door ons rechtstreeks van u en/of via de website verzamelde persoonlijke gegevens. De term "Persoonlijke gegevens" verwijst naar persoonlijk identificeerbare informatie over u met inbegrip van, doch niet beperkt tot uw naam, bedrijf, functie, functiebeschrijving, geboortedatum, emailadres of postadres, en informatie over aankopen of financiële informatie.

Merk op dat wanneer u persoonlijke gegevens handmatig of in elektronische vorm aan ons verstuurt en/of onze website gebruikt, u er in toestemt dat alle persoonlijke gegevens iedere keer als u die verzendt door de Tennant Group kunnen worden verwerkt en/of kunnen worden gedistribueerd in de Tennant Group op de in dit Privacybeleid beschreven manier en voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.

Aankondiging van wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze communicatiemethoden en voegen nieuwe functionaliteit en kenmerken toe aan deze website en onze bestaande diensten. Vanwege deze voortdurende wijzigingen, wetswijzigingen en technologische wijzigingen veranderen onze gegevenspraktijken op gezette tijden. Indien en wanneer onze gegevenspraktijken veranderen, zullen wij u hiervan via deze webpagina op de hoogte brengen. Wij adviseren u om dit Privacybeleid regelmatig te bekijken.

Verzamelen van persoonlijke gegevens waaronder e-mailadressen

U kunt ons uw persoonlijke gegevens verstrekken zodat u informatie, advies, producten of diensten van ons kunt ontvangen. Wij kunnen u dan om persoonlijke informatie verzoeken, zoals uw naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummers en we kunnen om informatie vragen waardoor wij persoonlijke service aan u kunnen verlenen. De informatie die u ons geeft wordt handmatig of elektronisch in onze gegevensbanken opgeslagen.

Wij vullen de door u verstrekte informatie soms aan met informatie die wij van derden ontvangen. Bijvoorbeeld als we een onjuiste postcode krijgen, maken wij soms gebruik van een software van derden om die fouten te corrigeren.

In naleving van de geldende wetten en voorschriften hebben we soms extra legitimatie nodig en gebruiken we hiervoor soms een kredietreferentiebureau (dit bureau maakt melding van een dergelijke aanvraag).

Wij behouden ons ook het recht voor om uw communicatie met ons per post, telefoon, e-mail, bezoeken aan onze website of andere vorm van verzending te controleren en/of op te tekenen met het oog op kwaliteitscontrole, veiligheid en andere zakelijke vereisten. Alle persoonlijke gegevens die deel uitmaken van zodanige opgenomen informatie worden volgens de voorwaarden van dit Privacybeleid verwerkt.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens krijgen van andere leden van de Tennant Group, onze dienstverleners, vertegenwoordigers, adviseurs of zakenpartners. Als wij worden ingelicht over persoonlijke gegevens door derden, is de informerende partij verplicht te garanderen dat die persoonlijke gegevens door worden gegeven met de vereiste machtiging en toestemming; wij verwerken die persoonlijke gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens en delen uw persoonlijke gegevens met andere leden van de Tennant Group, doch uitsluitend voor specifieke en beperkte doeleinden. Wij verzoeken uitsluitend om gegevens die voldoende en relevant zijn en die deze doeleinden niet overschrijden. Sommige van deze doeleinden omvatten mogelijk:

 • levering van de producten of diensten die u hebt verzocht of waarin u geïnteresseerd bent;
 • verwerking van uw verzoek om informatie of advies;
 • het sturen van wijzigingen aan u over kwesties die voor u interessant kunnen zijn;
 • voor boekhoudkundige doeleinden; en
 • om incidenteel contact met u op te nemen om u over de door ons geleverde producten en diensten in te lichten, kunnen wij contact met u opnemen per brief, telefoon of e-mail met dit doel:
  • problemen met uw server te helpen diagnostiseren en onze website te beheren;
  • uw sollicitatie-aanvraag te verwerken; en
  • voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.

Gegevens die verzameld worden d.m.v. uw bezoeken aan deze website

Behalve het verzamelen van de hierboven beschreven informatie kunnen we op gezette tijden met behulp van technologie informatie verzamelen over uw gebruik van onze website. We kunnen bijvoorbeeld met behulp van de technologie nagaan welke pagina's van onze website door bezoekers worden bekeken. Aan de hand van technologie kunnen we ook bepalen welke webbrowsers door bezoekers worden gebruikt. Bij deze technologie wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd; wij kunnen er eenvoudigweg totaalstatistieken mee compileren over het bezoek aan en het gebruik van onze website.

Wij gebruiken dit soort gegevens om de inhoud en de functionaliteit van onze website en onze e-mail updates te verbeteren, beter inzicht te krijgen in onze klanten en bezoekers en de door ons aangeboden diensten te verbeteren.

Cookies

Om de in de voorgaande paragraaf beschreven anonieme gegevens te verzamelen gebruiken we soms tijdelijke "cookies" die in het "cookies-bestand" op uw browser blijven tot uw browser wordt gesloten.

Met de cookies zelf kan de identiteit van de gebruiker niet worden onthuld. Een cookie is een stukje informatie dat naar uw browser wordt verstuurd en daar of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Uw computer wordt niet beschadigd door cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie binnenkomt. Op dat moment kunt u beslissen of u het cookie al dan niet wil accepteren. Voor meer informatie over onze praktijken inzake het gebruik van cookies op deze website kunt u gaan naar ons Cookies-beleid.

IP-adres

Met behulp van uw IP-adres kunnen wij ook problemen vaststellen bij onze server en voor het beheer van onze website. Het IP-adres is een numerieke code die uw computer of mobiele toestel op een netwerk identificeert of, in dit geval, het Internet. Met uw IP-adres wordt ook brede demografische informatie verzameld zoals het bepalen van het aantal buitenlandse bezoekers.

We kunnen ook IP-zoekopdrachten uitvoeren om te bepalen uit welk domein u komt (bijv. gmail.com of yourcompany.com) om zo de demografische gegevens van onze gebruikers preciezer te meten.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met, verkocht aan, of gedistribueerd aan niet-verbonden derden voor hun eigen marketing doeleinden. Wij delen uw persoonlijke gegevens uitsluitend met derden onder de volgende beperkte omstandigheden:

 • wij kunnen sommige bijzonderheden over u delen met andere leden van de Tennant Group, onze partners, adviseurs en andere vertegenwoordigers zodat wij u kunnen voorzien van de specifieke producten of diensten die u wenst of de nazorg kunnen doen i.v.m. producten of diensten die u momenteel van ons ontvangt;
 • Persoonlijke gegevens kunnen bij tijd en wijle worden overgedragen aan derden die voor ons de verdere verwerking uitvoeren in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld of voor doeleinden waarin u heeft toegestemd of anderszins in overeenstemming met dit Privacybeleid. Bijvoorbeeld, zo krijgt een derde soms toegang tot uw persoonlijke gegevens om onze IT te ondersteunen of een massamail namens ons uit te sturen;
 • wij kunnen de informatie in onze gegevensbanken doorsturen of overdragen in navolging van wettelijke of regelgevende vereisten, omwille van de rechtsbedeling, voor de uitwisseling met anti-fraude gegevensbanken en lijsten met geweigerde partijen, om uw essentiële belangen te beschermen, de veiligheid of integriteit van onze gegevensbanken of deze website te beschermen, om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen wettelijke aansprakelijkheid of in geval van een overname, fusie, reorganisatie, zakelijke overdracht, ontbinding of gelijkaardige gebeurtenis; of
 • als we een bedrijf of activa verkopen of aankopen; in dat geval kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van een zodanig bedrijf of zodanige activa.

Zo nodig dwingen wij een contract af met zodanige derden voordat de persoonlijke gegevens worden openbaar gemaakt en bedingen dat voldoende maatregelen worden genomen om die gegevens te beschermen en de geldende wet na te leven.

Integriteit en veiligheid van gegevens

Wij streven naar het behoud van de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid en de gangbaarheid van de persoonlijke gegevens in onze gegevensbanken en de bescherming van de privacy en veiligheid van onze gegevensbanken. De bestaande veiligheidsmaatregelen op onze website en in onze computersystemen zijn erop gericht het verlies, misbruik of de wijziging van de door u aan ons geleverde informatie te beschermen. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als redelijk nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan de geldende wettelijke of regelgevende vereisten of aan ons bewaarbeleid.

Toegang tot gegevens

Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek en voldoende informatie waarmee wij uw persoonlijke gegevens kunnen identificeren, maken we aan u de persoonlijke gegevens over u in ons bezit bekend (volgens de geldende wet) waarvoor wij een redelijke vergoeding kunnen berekenen (indien de wet zulks toelaat).

Verzoeken tot verwijdering van persoonlijke gegevens zijn onderhevig aan de geldende wettelijke en regelgevende vereisten of verplichtingen i.v.m. het beleid inzake het bewaren van documenten en eventuele contracten die nog van kracht zijn.

Als u een toegangsverzoek i.v.m. de persoonlijke gegevens die Tennant Group over u bezit wilt indienen, schrijf dan aan:

Tennant Company
701 North Lilac Dr.
Postbus 1452
Minneapolis, MN 55440
VA
T.a.v.: Bedrijfsjurist

Wij verzoeken u te verzekeren dat uw persoonlijke gegevens juist zijn en actueel; dus werk de informatie die u aan ons heeft verstrekt regelmatig bij en doe dit per e-mail aan info@tennantco.comof per brief. Als u ons inlicht dat uw persoonlijke gegevens onjuist zijn, corrigeren, verbeteren of verwijderen wij die informatie en stellen wij eventuele derden op de hoogte van de nodige veranderingen.

Koppelingen met andere websites

Op onze website zijn er soms hyperkoppelingen naar websites die niet door ons worden geëxploiteerd. Zulke hyperkoppelingen worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw referentie en gemak en impliceren geen enkele goedkeuring van de activiteiten van deze websites van derden of relatie met hun bedieners Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun gegevens of privacybeleid. Wij sporen u aan het privacybeleid dat op de websites wordt vermeld door te lezen voordat u de door u bezochte website gebruikt of uw persoonlijke gegevens verstrekt.

Internationale gegevensoverdracht

Wij kunnen gegevens overdragen aan leden van de Tennant Group en onze kantoren en verwerkende derden; deze kunnen buiten de Europese Economische Zone (EEZ) gelegen zijn. Indien uw persoonlijke gegevens buiten de EEZ worden overgebracht, garanderen wij dat de ontvanger ervan zich ertoe verbindt uw informatie vertrouwelijk en veilig te bewaren volgens de bepalingen van de gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u onze website bezoekt en niet woonachtig bent in het land waar onze servers zich bevinden (momenteel in de VS), heeft de communicatie onvermijdelijk de grensoverschrijdende overdracht van informatie tot gevolg.

Als u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, gaat u akkoord met de in dit hoofdstuk uiteengezette verwerking en overdracht van uw gegevens.

Afmelden

Wij hopen dat u tevreden zult zijn met onze dienstverlening. Als u geen informatie van ons meer wenst te ontvangen en verwijderd wilt worden van onze standaard maillijst, kunt u zich "afmelden" en de aanwijzingen volgen in de e-mail die u van ons krijgt of schriftelijk per post aan het onderstaande adres. De afronding van het afmeldingsproces kan maximaal 28 dagen duren.

Vergeet niet dat wanneer u de informatie die u van ons ontvangt over onze producten en diensten stopzet, u daar geen voordeel meer van heeft.

Geldende wet

Dit Privacybeleid is onderdeel van onze website en valt als zodanig onder de wetten van de staat Minnesota en wordt volgens deze wetten geïnterpreteerd. U gaat ermee akkoord alle uit uw gebruik van deze website voortkomende geschillen voor te leggen aan het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van Minnesota.

Commentaar

Wij staan open voor commentaar over dit Privacybeleid. Als u vragen heeft over dit Privacybeleid of een ander deel van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met Tennant via e-mail op info@tennantco.com of per reguliere post gericht aan het onderstaande adres

Tennant Company
701 North Lilac Dr.
Postbus 1452
Minneapolis, MN 55440
VA
T.a.v.: Bedrijfsjurist

Deze pagina bevat het Privacybeleid voor deze website, waaronder de app VK buitendienst (gezamenlijk aangeduid als de "website"). In de Gebruiksvoorwaarden zijn de voorwaarden en verwachtingen waaronder uw gebruik van deze website valt vermeld. Wij raden aan dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en controleert op eventuele herzieningen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden  (samen met de documenten waarnaar daarin wordt verwezen) ("Voorwaarden") lichten u in over de voorwaarden waaronder u gebruik kunt mag maken van onze website(s), hetzij als gast of geregistreerd gebruiker.

Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u deze website gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en u verbindt zich om u daaraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gebruik dan a.u.b. onze website niet.

Wij willen ook uw aandacht vestigen op het feit dat niet alle op deze website vermelde producten en diensten verkrijgbaar zijn in alle rechtsgebieden.

Informatie over ons

Deze website wordt geëxploiteerd door Tennant Company. Tennant Company is een in Minnesota gevestigde onderneming met adres op 701 North Lilac Drive, Postbus 1452, Minneapolis, MN 55440, Verenigde Staten en onder eigen exploitatie en exploitatie van diens wereldwijde dochterondernemingen ("Tennant Group"). Een lijst van de bedrijven uit de Tennant Group is verkrijgbaar op schriftelijk verzoek op het onderstaande adres.

De in deze Voorwaarden gehanteerde termen "wij", "ons", "onze" en "van ons" duiden op Tennant, of een lid van de Tennant Group. De in deze Voorwaarden gehanteerde termen "u", "uw" en "van u" duiden op een gebruiker van onze website.

Toegang tot onze website

Toegang tot onze website wordt verleend op tijdelijke basis en wij behouden ons het recht voor de op onze website verstrekte dienst in te trekken of te wijzigen zonder kennisgeving (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze website om welke reden dan ook niet beschikbaar is op een bepaald tijdstip of voor bepaalde tijd.

Op gezette tijden verlenen wij uitsluitend toegang tot sommige delen of de hele website aan de gebruikers die bij ons zijn geregistreerd.

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie heeft gekozen of gekregen als deel van onze veiligheidsprocedures, moet u zodanige informatie vertrouwelijk behandelen en mag u die informatie niet aan derden openbaren. Wij hebben het recht om gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden, of die nu door u zijn gekozen of door ons zijn toegewezen, op elk gewenst ogenblik uit te schakelen als u zich niet heeft gehouden aan één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Bij toegang tot onze website moet u die op eerlijke en wettelijke wijze gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor het maken van alle nodige regelingen voor uw toegang tot onze website. U bent er ook verantwoordelijk voor te garanderen dat alle personen die toegang krijgen tot onze website via uw internetverbinding in kennis zijn gesteld van deze voorwaarden en deze naleven.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Deze inhoud is beschermd door de wetten op het auteursrecht en verdragen overal ter wereld. Alle zodanige rechten zijn voorbehouden.

U mag kopieën afdrukken en uittreksels downloaden van onze website-pagina's voor uw eigen informatie en u kunt de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op het op onze website geplaatste materiaal.

U mag geen enkel deel van het materiaal op onze website gebruiken voor andere commerciële doeleinden zonder eerst een licentie daarvoor aan te vragen bij ons of onze licentiegevers.

U mag de uitdraaien of de digitale kopieën van de materialen die u heeft afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag de illustraties, foto's, video- of audiodelen of andere grafische afbeeldingen niet scheiden van de begeleidende tekst.

Onze status (en de status van met naam genoemde bijdragers) als auteur van het materiaal op onze website moet altijd worden vermeld.

Als u een deel van onze website afdrukt, kopieert of downloadt en inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden, wordt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk stopgezet en indien wij zulks eisen, moet u alle door u gemaakte kopieën van de materialen retourneren of vernietigen.

Onze website wordt regelmatig gewijzigd

Wij proberen onze website regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk gewenst tijdstip wijzigen. Zo nodig kunnen wij de toegang tot onze website opschorten of voor onbepaalde tijd afsluiten. Het materiaal op onze website kan op elk gegeven ogenblik verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om zulk materiaal bij te werken.

Onze aansprakelijkheid

Voor zover toegelaten bij de geldende wet sluiten wij, andere leden van onze groep van ondernemingen en met ons geaffilieerde derden, bij deze uitdrukkelijk het volgende uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere termen die anderszins in de statuten, het gewoonterecht of het billijkheidsbeginsel zijn uitgedrukt of geïmpliceerd, waaronder doch zonder beperking, alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
 • Alle aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschadeverlies of schade die de gebruiker in verband met onze website of met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van onze website, gekoppelde websites en erop geplaatste materialen, heeft geleden, met inbegrip van doch niet beperkt tot:
  • gederfde inkomsten of winst;
  • verlies van klandizie;
  • verlies van winst of contracten;
  • verlies van verhoopte besparingen;
  • gegevensverlies;
  • verlies van goodwill;
  • verspilde tijd van de leiding of op kantoor; en

al dan niet veroorzaakt door een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien dit voorspelbaar was

Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor het overlijden of persoonlijk letsel voortkomende uit onze nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor een frauduleuze voorstelling van zaken of een verkeerde voorstelling van zaken i.v.m. een fundamenteel onderwerp, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de geldende wet.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze website

Wij verwerken de informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid, dat te vinden is op deze pagina. Als u onze website gebruikt, stemt u in met zodanige verwerking en u garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Transacties gesloten als gevolg van uw bezoek aan onze website

Een contract voor de levering van goederen is het resultaat van uw bezoek(en) aan onze website en valt onder de  Termen en Voorwaarden van Tennant die u hier aantreft, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag onze website niet misbruiken en bewust met kwade bedoelingen virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of andere zaken introduceren die technologische schade aanrichten. U mag niet proberen om ongemachtigde toegang te verkrijgen tot onze website, tot de server waarop onze website is opgeslagen, of tot een andere server, computer of gegevensbank die op onze website is aangesloten. U mag onze website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval [weigering van service] of gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling schendt, begaat u wellicht een strafrechtelijke overtreding volgens de geldende wetten. Wij melden dergelijke inbreuken aan de desbetreffende rechtshandhavingsorganen en wij werken samen met deze instanties door uw identiteit aan hen te openbaren. In geval van zo'n overtreding houdt uw recht op het gebruik van onze website onmiddellijk op te bestaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virus of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsrechtelijke materiaal kan besmetten te wijten aan uw gebruik van onze website of het door u gedownloade daarop geplaatste materiaal of een daarmee gekoppelde website.

Koppeling naar onze website

U kunt een hyperkoppeling met deze website creëren vanaf een website die uw eigendom is.  Zo'n koppeling valt onder deze Voorwaarden en Tennant behoudt zich het recht voor om uw vergunning voor die koppeling in te trekken als dit naar het oordeel van Tennant redelijk wordt geacht.

Als u gebruik wenst te maken van ander materiaal op onze website dan wat hierboven staat vermeld, richt uw verzoek dan aan info@tennantco.com.

Koppelingen vanuit onze website

Als onze website koppelingen naar andere websites en bronnen van derden bevat, worden deze koppelingen alleen te uwer informatie verstrekt. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of bronnen en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor deze websites of voor enig verlies of enige schade die kunnen voortkomen uit uw gebruik daarvan.

Afwijzingsclausule

Wij stellen geen garanties, doen geen voorstellingen of gaan geen verbintenissen aan inzake de inhoud van deze website (met inbegrip van de juistheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel van de inhoud).

Rechtsgebied en toepasselijke wet

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Minnesota, VS. Alle geschillen over rechtsvorderingen voortkomende uit of verband houdend met een bezoek aan onze website valt onder de exclusieve rechterlijke bevoegdheid van de Rechtbanken van Minnesota. Wij behouden ons het recht voor om een rechtszaak tegen u aan te spannen wegens inbreuk op deze voorwaarden in het land waar u woonachtig bent of een ander betrokken land.

Indien deze termen en voorwaarden niet volledig worden aanvaard, moet het gebruik van deze website onmiddellijk worden stopgezet.

Varianten

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien en deze pagina wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en kennis neemt van de door ons gemaakte wijzigingen aangezien deze bindend zijn voor u. Een aantal van de in deze gebruiksvoorwaarden vervatte bepalingen kunnen ook door elders op onze website gepubliceerde bepalingen of kennisgevingen worden geannuleerd.

Bijkomende voorwaarden

Bepaalde pagina's of delen van deze website kunnen gebruikstermen en -voorwaarden bevatten die een aanvulling zijn of verschillen van de gebruiksvoorwaarden van de website. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden zijn de bijkomende of andere termen en voorwaarden van toepassing op de relatie tussen u en ons bedrijf m.b.t. de specifieke pagina's of delen waarop ze van toepassing zijn.

Uw commentaar

Als u opmerkingen hebt over het materiaal dat op onze website te zien is, neem dan contact op met Tennant per e-mail op info@tennantco.com of per post op het onderstaande adres:

Tennant Company
701 N. Lilac Dr.
Postbus 1452
Minneapolis, MN 55440
VA
T.a.v.: Bedrijfsjurist

Deze pagina bevat het beleid inzake cookies voor deze website, waaronder de app VK buitendienst (gezamenlijk aangeduid als de "website"), waarin onze praktijken over het verzamelen en het gebruik van cookies wordt beschreven. Wij raden aan dat u deze pagina op gezette tijden bekijkt en controleert op eventuele wijzigingen.

BELEID INZAKE COOKIES

Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om een onderscheid te maken tussen u en andere gebruikers van onze website. Op die manier kunnen wij u een goede ervaring bieden als u door onze website bladert en het stelt ons in staat om verbeteringen aan onze website aan te brengen.

Alle websites waarvan sprake is in bepaalde delen van de Europese Unie, en in toenemende mate andere delen van de wereld, moeten toestemming verkrijgen voor het gebruik of de opslag van cookies (of gelijkaardige technologieën) op uw computer of mobiele toestel. Dit Beleid inzake Cookies biedt duidelijke en omvattende informatie over de cookies die wij gebruiken en het doel waarvoor wij ze gebruiken.

Neem voor nadere informatie over dit beleid contact op met info@tennantco.com.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat wij op uw browser of de harde schijf van uw computer opslaan. Tenzij u uw browser hebt ingesteld op het weigeren van cookies, geeft ons systeem cookies af als u onze website bezoekt.

Welke cookies gebruiken wij en waarom?

Over het algemeen hebben onze cookies vier verschillende functies:

1. Essentiële cookies. Sommige cookies zijn essentieel of absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. Ze stellen u in staat om te navigeren op de website en de functies te gebruiken, zoals toegang verkrijgen tot de beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen door u gevraagde diensten zoals winkelwagentjes of elektronische facturering niet worden verstrekt. Onder deze categorie vallen ook taakverdelings-cookies waarmee zonodig gedurende een sessie de verzoeken aan de server worden gedistribueerd over een aantal machines (in plaats van slechts één) om uw interactie met onze website uit te voeren.

2. Prestatie-cookies. Met prestatie-cookies analyseren wij de manier waarop bezoekers onze website gebruiken en controleren wij hoe de website functioneert. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige ervaring bieden, ons aanbod aanpassen en snel eventuele problemen vaststellen en oplossen. Met de prestatie-cookies kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke pagina's het populairste zijn, welke koppelingsmethode tussen de pagina's het beste werkt en kunnen we bepalen waarom sommige pagina's foutberichten ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee de identiteit van de bezoeker kan worden vastgesteld. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en is daarom anoniem. Ze worden alleen gebruikt om de werkwijze van onze website te verbeteren.

3. Functionaliteits-cookies. Met functionaliteits-cookies worden de door u gemaakte keuzes opgeslagen zodat we uw ervaring kunnen verbeteren. Voor de commerciële functies van onze websites bijvoorbeeld zorgen de cookies ervoor dat u niet iedere keer uw gebruikersnaam hoeft in te typen om toegang tot de website te krijgen. Functionaliteits-cookies onthouden ook uw voorkeursaanpassingen, zoals uw taalvoorkeur voor als u in de toekomst onze website nogmaals bezoekt.

4. Directe marketing-cookies Om de meest efficiënte webuitvoering te realiseren en er tevens voor te zorgen dat er geen misbruiken zijn van het systeem, verzamelt Microsoft Corporation, namens Tennant Company, administratieve informatie zoals navigatiepatronen over dit domein om u relevante informatie te kunnen verstrekken. Om u waardevolle acties en andere speciale aanbiedingen aan te kunnen bieden, kunnen wij van tijd tot tijd contact met u opnemen via de beschikbare communicatiemiddelen. U kunt ook altijd aan ons doorgeven dat u niet thuis of online gecontacteerd wilt worden per post, e-mail, SMS of telefoon met ongevraagde markeringinformatie. Om uw verzoek aan ons te voltooien is het verstrekken van relevante persoonlijke informatie, uw adres of e-mail of specifieke demografische informatie mogelijk vereist. Daarnaast moeten wij een kopie van uw informatie bewaren om herhalende verzoeken te kunnen bedienen zoals abonnementen op nieuwsbrieven. Wij kunnen door u verstrekte informatie tijdens uw online bezoeken gebruiken om inhoud af te stemmen of suggesties te maken voor soortgelijke items waarin u mogelijk in bent geïnteresseerd. Wij of onze partners kunnen van tijd tot tijd e-mails naar het door u opgegeven adres sturen om te bepalen of u nog steeds geïnteresseerd bent in dergelijke mailings. E-mails verzonden via dit systeem kunnen mogelijk de techniek die bekend staat als "Web beacon" gebruiken. Als u de e-mail opent informeert Web beacon ons dat uw e-mail adres nog steeds actief geïnteresseerd is in de naar u verzonden e-mail. U kunt er altijd voor kiezen om geen promotionele e-mails van door ons aangeboden diensten te ontvangen, of het abonnement op nieuwsbrieven stop te zetten.

Onze cookies verwijderen en blokkeren

U kunt cookies blokkeren als u de instelling op uw browser inschakelt waarmee u het instellen van alle of sommige cookies kunt weigeren. Als u echter met uw browserinstellingen alle cookies (dus ook de essentiële cookies) blokkeert, bestaat de kans dat u geen toegang krijgt tot (delen van) onze website. Tenzij u uw browser hebt ingesteld op het weigeren van cookies, geeft ons systeem cookies af als u onze website bezoekt.

Uw cookie-instellingen wijzigen

Met internetbrowsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu 'Opties' of 'Voorkeuren' van uw browserprogramma. Voor inzicht in deze instellingen zijn de volgende koppelingen wellicht behulpzaam. Anders kunt u met de optie 'Hulp' in uw browser nadere bijzonderheden opvragen.

Uw toestemming

Als u doorgaat met het gebruik van onze website, gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer of mobiele toestel introduceren voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Als u geen cookies wenst te accepteren i.v.m. uw gebruik van deze website, mag u onze website niet meer gebruiken. Als u uw toestemming op enig ogenblik wenst in te trekken, moet u uw cookies verwijderen met behulp van uw browserinstellingen.

Meer informatie over cookies

Voor nuttige informatie over cookies raden wij u aan te gaan naar: http://www.allaboutcookies.org/

​​​​

Meer informatie